વધુ જાણવા માટે સરકાઓ

ફેસબુકનાં વિડીઓ તેની વેબસાઈટ ની મદદથી ડાઉનલોડ કરો.

  વેબસાઈટ ખોલો અનેલોગઈન કરો.

બ્રાઉઝર પૃષ્ઠમાં ફેસબુકનાં ચિહ્ન ઉપર થપકારો અને તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટમાં લોગઈન કરો. લોગઈન માત્ર એક જ વાર જરૂરી છે. એક વાર તમે લોગઈન કરશો તો બ્રાઉઝર તમારા લોગઈન ઓળખાણપત્રને યાદ રાખે છે.

વિડિયોડેરનો ઉપયોગ કરીને ફેસબુકથી વિડીઓ ડાઉનલોડ કરો

  ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો.

તમે બધા વિડીઓ પર લાગેલું એક વાદળી રંગનું ડાઉનલોડ બટન જોશો. જે વિડીઓને તમે ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છો છો તેના ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો.

ફેસબુક વિડીઓની નીચે ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો

  વિડીઓ ગુણવત્તા પસંદ કરો

ડાઉનલોડની લિંક દર્શાવતું એક વિવરણ ખાનું સ્ક્રીનના તળિયા પર ઉભરી આવશે. અહીંથી તમે જે રિઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરવા ઇચ્છો છો તે પસંદ કરી શકો છો.

ફેસબુકનાં વિડીઓ શ્રેષ્ઠ રિઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરો

  સ્થાન અને છેડાઓની સંખ્યા સેટ કરો

એક વાર રિઝોલ્યુશન ચૂંટાઈ જાય તો એક સૂચના પ્રકટ થાય છે કે જે તમને તમારા ડાઉનલોડનું સ્થાન બદલવાની અને ઝડપી ડાઉનલોડ માટે નેટવર્કના છેડાઓની સંખ્યા પસંદ કરવાની પરવાનગી આપે છે

તમારા ડાઉનલોડ કરવાનું સ્થાન પસંદ કરો અને ડાઉનલોડ પ્રવેગકનો ઉપયોગ કરો

  તમારું ડાઉનલોડ હવે શરૂ થાય છે

ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો અને તમારું ડાઉનલોડ શરૂ થાય છે. તમે તમારા ડાઉનલોડોને જોવા માટે સ્ક્રીનની ટોચ પર સ્થિત ડાઉનલોડ ચિહ્ન પર થપકારી શકો છો.

તમારા સંગીત અને વિડીઓ ડાઉનલોડ થયેલ છે

વિડીઓ સીધા ફેસબુક એપ્લિકેશનથી ડાઉનલોડ કરો

  વિકલ્પ ચિહ્ન પર થપકારો

તમારી ફેસબુક એપ્લિકેશનને ખોલો અને જે વિડીઓ તમે ડાઉનલોડ કરવાનું ઈચ્છો છો તેના વિકલ્પ ચિહ્ન ઉપર થપકારો.

  'લિંક કોપી કરો' વિકલ્પને પસંદ કરો

જ્યારે વિકલ્પ સૂચિ પ્રકટ થાય તો તમારે આ સૂચિમાંના 'લિંક કોપી કરો' વિકલ્પ ઉપર થપકારવું પડશે.

વિડિયોડેરના લિંક કોપી કરવાની સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને ફેસબુક એપ્લિકેશનમાં થી ફેસબુકનાં વિડીઓ ડાઉનલોડ કરો

  ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો.

તમે જે વિડીઓને પસંદ કરેલ છે તેને ડાઉનલોડ કરવાનું યાદ કરાવવા સ્ક્રીનનાં તળિયે પાથરેલી એક સૂચના પ્રકટ થશે. ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો.

વિડિયોડેરનું તેજ લિંક-શોધન સૂચના

  વિડીઓ ગુણવત્તા પસંદ કરો

ડાઉનલોડની લિંક દર્શાવતું એક વિવરણ ખાનું સ્ક્રીનના તળિયા પર ઉભરી આવશે. અહીંથી તમે જે રિઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરવા ઇચ્છો છો તે પસંદ કરી શકો છો.

ફેસબુકનાં વિડીઓ શ્રેષ્ઠ રિઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરો

  સ્થાન અને છેડાઓની સંખ્યા સેટ કરો

એક વાર રિઝોલ્યુશન ચૂંટાઈ જાય તો એક સૂચના પ્રકટ થાય છે કે જે તમને તમારા ડાઉનલોડનું સ્થાન બદલવાની અને ઝડપી ડાઉનલોડ માટે નેટવર્કના છેડાઓની સંખ્યા પસંદ કરવાની પરવાનગી આપે છે

તમારા ડાઉનલોડ કરવાનું સ્થાન પસંદ કરો અને ડાઉનલોડ પ્રવેગકનો ઉપયોગ કરો

  તમારું ડાઉનલોડ હવે શરૂ થાય છે

ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો અને તમારું ડાઉનલોડ શરૂ થાય છે. તમે તમારા ડાઉનલોડોને જોવા માટે સ્ક્રીનની ટોચ પર સ્થિત ડાઉનલોડ ચિહ્ન પર થપકારી શકો છો.

તમારા સંગીત અને વિડીઓ ડાઉનલોડ થયેલ છે