યૂટ્યૂબથી વીડિયો ડાઉનલોડ કરો

તમારા ફોન પર અથવા PC પર વીડિયોડેર દ્વારા મફતમાં વીડિયો ડાઉનલોડ કરો.

નીચે સરકાઓ

યુટ્યુબ વિડીઓને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા?

વીડિયોડેર એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને યૂટ્યૂબનાં વીડિયો ડાઉનલોડ કરવાની ત્રણ રીતો છે:

  શોધો

જે વિડીઓ અથવા ગીતને તમે ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છો છો તેને શોધો. તમે તમારી મનગમતી સામગ્રી પ્રકાર (વિડીઓ, ચેનલ અથવા પ્લેલિસ્ટ) ના આધારે અથવા સમય સીમા નક્કી કરીને પણ તમારા શોધ પરિણામની છાંટણી કરી શકો છો.

યુટ્યુબ સંગીત, વિડીઓ અને પ્લેલિસ્ટ શોધો તથા ડાઉનલોડ કરો

  પસંદ કરો

દેખાતા શોધ પરિણામમાં થી જે ફાઇલને ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છો છો તેને પસંદ કરો. તમે ડાઉનલોડ કરવા ઇચ્છતા હોવ તે વિડીઓને ડાઉનલોડ પરપોટામાં ઉમેરી અને પછી તેને એક જ વારમાં ડાઉનલોડ કરવા માટે સેટ કરીને પણ એકજ વારમાં બહુ-સંખ્યક વિડીઓ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

એક અથવા બહુસંખ્યક યુટ્યુબ વિડીઓને ડાઉનલોડ કરવા માટે પસન્દ કરો

  ચલાઓ અથવા ડાઉનલોડ કરો

હવે તમે ક્યાં તો વિડીઓને ચલાવી શકો છો અથવા ઉપલબ્ધ હોય તે રિઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. વિડિયોડેર તમને 144p થી 1080p(પૂર્ણ HD) સુધીના રિઝોલ્યુશનમાં અને 4k(અત્યંત HD)માં પણ ડાઉનલોડ કરવાની તક આપે છે.

પૂર્ણ HD અને 4K વિડીઓ ચલાઓ તથા ડાઉનલોડ કરો

  સ્થાન અને છેડાઓની સંખ્યા સેટ કરો

એક વાર રિઝોલ્યુશન ચૂંટાઈ જાય તો એક સૂચના પ્રકટ થાય છે કે જે તમને તમારા ડાઉનલોડનું સ્થાન બદલવાની અને ઝડપી ડાઉનલોડ માટે નેટવર્કના છેડાઓની સંખ્યા પસંદ કરવાની પરવાનગી આપે છે

તમારા ડાઉનલોડ કરવાનું સ્થાન પસંદ કરો અને ડાઉનલોડ પ્રવેગકનો ઉપયોગ કરો

  તમારું ડાઉનલોડ હવે શરૂ થાય છે

ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો અને તમારું ડાઉનલોડ શરૂ થાય છે. તમે તમારા ડાઉનલોડોને જોવા માટે સ્ક્રીનની ટોચ પર સ્થિત ડાઉનલોડ ચિહ્ન પર થપકારી શકો છો.

તમારા સંગીત અને વિડીઓ ડાઉનલોડ થયેલ છે

વિડિયોડેરનો ઉપયોગ કરીને યુટ્યુબ વિડીઓ સીધા યુટ્યુબ એપ્લિકેશનમાંથી ડાઉનલોડ કરો.

  યુટ્યુબ એપ્લિકેશન ખોલો અને શોધો

જે વિડીઓ અથવા mp3 ને તમે ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છો છો તેને યુટ્યુબ એપ્લિકેશનમાં શોધો.

  વહેંચો બટન પર થપકારો અને વહેંચવાની સૂચીમાંથી વિડિયોડેરને પસંદ કરો.

જ્યારે તમે જે વિડીઓને ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છો છો તેને ખોલશો, તો પૂર્વાવલોકન સ્ક્રીન હેઠળ એક વહેંચો બટન આવી જશે. વહેંચો બટન પર થપકારો અને વહેંચવાની સૂચીમાંથી વિડિયોડેર એપ્લિકેશનને પસંદ કરો.

યુટ્યુબ વિડીઓને વિડિયોડેર મારફતે વહેંચો

  વિડીઓ ગુણવત્તા પસંદ કરો

ડાઉનલોડની લિંક દર્શાવતું એક વિવરણ ખાનું સ્ક્રીનના તળિયા પર ઉભરી આવશે. અહીંથી તમે જે રિઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરવા ઇચ્છો છો તે પસંદ કરી શકો છો.

પૂર્ણ HD અને 4K વિડીઓ ચલાઓ તથા ડાઉનલોડ કરો

  સ્થાન અને છેડાઓની સંખ્યા સેટ કરો

એક વાર રિઝોલ્યુશન ચૂંટાઈ જાય તો એક સૂચના પ્રકટ થાય છે કે જે તમને તમારા ડાઉનલોડનું સ્થાન બદલવાની અને ઝડપી ડાઉનલોડ માટે નેટવર્કના છેડાઓની સંખ્યા પસંદ કરવાની પરવાનગી આપે છે

તમારા ડાઉનલોડ કરવાનું સ્થાન પસંદ કરો અને ડાઉનલોડ પ્રવેગકનો ઉપયોગ કરો

  તમારું ડાઉનલોડ હવે શરૂ થાય છે

ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો અને તમારું ડાઉનલોડ શરૂ થાય છે. તમે તમારા ડાઉનલોડોને જોવા માટે સ્ક્રીનની ટોચ પર સ્થિત ડાઉનલોડ ચિહ્ન પર થપકારી શકો છો.

તમારા સંગીત અને વિડીઓ ડાઉનલોડ થયેલ છે

નબળા કનેક્શન્સ પર સ્ટ્રીમ કરવાથી તમને પાછા વાળવાનું એક શ્રેષ્ટ સાધન.

હમણાંજ વીડિયોડેર સાથે પ્રારંભ કરો