ઇન્સ્ટાગ્રામનાં વિડીઓ અને છવીઓને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા?

વધુ જાણવા માટે સરકાઓ

  વિકલ્પ ચિહ્ન પર થપકારો

તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ એપ્લિકેશન ખોલો અને જે કોઈ વિડીઓને તમે ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છો છો તેના વિકલ્પ ચિહ્ન પર થપકારો.

  'કોપી વહેંચો url' વિકલ્પને પસંદ કરો.

જ્યારે વિકલ્પ સૂચિ પ્રકટ થાય તો તમારે સૂચીમાં થી 'કોપી વહેંચો url' વિકલ્પ ઉપર થપકારવું પડશે

'કોપી વહેંચો url' નો ઉપયોગ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામના વિડીઓ ડાઉનલોડ કરો

  ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો.

તમે જે વિડીઓને પસંદ કરેલ છે તેને ડાઉનલોડ કરવાનું યાદ કરાવવા સ્ક્રીનનાં તળિયે પાથરેલી એક સૂચના પ્રકટ થશે. ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો.

વિડિયોડેરનું તેજ લિંક-શોધન સૂચના

  વિડીઓ ગુણવત્તા પસંદ કરો

ડાઉનલોડની લિંક દર્શાવતું એક વિવરણ ખાનું સ્ક્રીનના તળિયા પર ઉભરી આવશે. અહીંથી તમે જે રિઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરવા ઇચ્છો છો તે પસંદ કરી શકો છો.

ઇન્સ્ટાગ્રામનાં વિડીઓ શ્રેષ્ઠ રીઝોલ્યુશનમાં ડાઉનલોડ કરો

  સ્થાન અને છેડાઓની સંખ્યા સેટ કરો

એક વાર રિઝોલ્યુશન ચૂંટાઈ જાય તો એક સૂચના પ્રકટ થાય છે કે જે તમને તમારા ડાઉનલોડનું સ્થાન બદલવાની અને ઝડપી ડાઉનલોડ માટે નેટવર્કના છેડાઓની સંખ્યા પસંદ કરવાની પરવાનગી આપે છે

તમારા ડાઉનલોડ કરવાનું સ્થાન પસંદ કરો અને ડાઉનલોડ પ્રવેગકનો ઉપયોગ કરો

  તમારું ડાઉનલોડ હવે શરૂ થાય છે

ડાઉનલોડ બટન પર થપકારો અને તમારું ડાઉનલોડ શરૂ થાય છે. તમે તમારા ડાઉનલોડોને જોવા માટે સ્ક્રીનની ટોચ પર સ્થિત ડાઉનલોડ ચિહ્ન પર થપકારી શકો છો.

તમારા સંગીત અને વિડીઓ ડાઉનલોડ થયેલ છે