കൂടുതലറിയാന്‍ സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുക

ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോകള്‍ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

ആദ്യമായി ബ്രൌസർ പേജിൽ ഫേസ്ബുക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച ലോഗിൻ ചെയുക.

വീഡിയോഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക.

എല്ലാ വീഡിയോകളിലും ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഡൌൺലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ അമർത്തിയാൽ ഡൌൺലോഡ് ആരംഭിക്കും

ഫേസ്ബുക് വീഡിയോകളുടെ താഴെയുള്ള ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണിൽ ടാപ് ചെയ്യുക

  വീഡിയോ ഗുണമേന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്ക്രീനിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്രീൻ തെളിയുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടവയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം

മികച്ച റെസൊല്യൂഷനിൽ ഫേസ്ബുക് വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ത്രെഡുകളുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും സജ്ജമാക്കുക.

റെസൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ ഡൌൺലോഡ് ലൊക്കേഷൻ , ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രെഡുകൾ എത്ര എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം

ഡൗൺലോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡുകൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും വിഡിയോയും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു

ഫേസ്ബുക് ആപ്പില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ഓപ്ഷനുകൾ ഐക്കൺ ടാപ്പുചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടേ വീഡിയോയുടെ ഓപ്ഷനുകൾ ഐക്കൺ ടാപ്പുചെയ്യുക.

  'കോപ്പി ലിങ്ക്' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഓപ്ഷൻ മെനു കാണുമ്പോൾ അതില്‍ നിന്ന് 'കോപ്പി ലിങ്ക്' ഓപ്ഷനില്‍ ടാപ്പുചെയ്യുക.

വീഡിയോഡറിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക് ആപ്പിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക് വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക.

ഒരു പോപ്പ്അപ്പ് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കും

വീഡിയോഡർ സ്മാർട്ട് ലിങ്ക് തിരിച്ചറിയൽ വാചകം

  വീഡിയോ ഗുണമേന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്ക്രീനിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്രീൻ തെളിയുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടവയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം

മികച്ച റെസൊല്യൂഷനിൽ ഫേസ്ബുക് വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ത്രെഡുകളുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും സജ്ജമാക്കുക.

റെസൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ ഡൌൺലോഡ് ലൊക്കേഷൻ , ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രെഡുകൾ എത്ര എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം

ഡൗൺലോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡുകൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും വിഡിയോയും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു